Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.
Nyhed30.03.2016

Årlig redegørelse fra Revisortilsynet

Emner: Virksomhed og erhverv, Liberale erhverv

Revisortilsynet har netop udgivet sin årlige redegørelse om kvalitetskontrollen med revisionsvirksomhederne.

Revisortilsynet har i 2014 kontrolleret 259 revisionsvirksomheder og 473 revisorer.

4 pct. af de kontrollerede virksomheder blev indbragt for Revisornævnet. Det skyldes primært, at deres kvalitetsstyringssystem ikke har været anvendt tilstrækkeligt. For 2013 var det tilsvarende tal 4 pct.

Vedrørende enkeltsagerne er 22 pct. af de kontrollerede revisorer blevet indbragt for Revisornævnet. Her var det tilsvarende tal for 2013 14 pct. På enkeltsagsniveau er fejl i afgivne erklæringer den hyppigste fejltype.

Der er således tale om en mindre stigning i antallet af sager, som Revisortilsynet har besluttet at indbringe for Revisornævnet.

Initiativer til at øge kvaliteten af revisionen

Følgende initiativer skal øge kvaliteten på revisionsområdet:

 • Den 2. marts 2016 blev forslag til lov om ændring af revisorloven, L146, fremsat. Lovforslaget implementerer EU´s nye ændringsdirektiv til 8. selskabsdirektiv.  
  * Formålet med kvalitetskontrollen er fortsat at medvirke til at højne kvaliteten af revisors arbejde. Med lovforslaget lægges der op til, at fokus i større udstrækning bliver på fremadrettede tiltag i form af forbedringspunkter og anbefalinger samt opfølgning herpå, fremfor påtaler for konstaterede fejl og mangler.
  * I de tilfælde, hvor der i forbindelse med kvalitetskontrollen er konstateret væsentlige fejl og mangler, henstilles revisionsvirksomheden - som noget nyt – at udarbejde en handlingsplan for, hvorledes revisionsvirksomheden vil følge op på de konstaterede fejl og mangler.
  * Ændringerne vil endvidere effektivisere og forenkle organiseringen af det offentlige tilsyn med revisorerne samt målrette tilsynet der, hvor der er størst risiko for fejl og mangler.
  * Lovforslaget indfører mere vidtgående sanktioner i forhold til alvorlige overtrædelser af revisorlovgivningen, herunder mulighed for forhøjet bødeniveau, midlertidige forbud mod revisors udøvelse af funktioner og betinget frakendelse.
 • Den 1. januar 2014 trådte en certificeringsordning af revisorer, der reviderer finansielle virksomheder i kraft, så man fremover har vished for, at de revisorer der reviderer finansielle virksomheder har den tilstrækkelige viden og erfaring til at løfte denne ofte komplekse revisionsopgave.
 • Erhvervsstyrelsen har i marts 2015 offentliggjort en handlingsplan for styrket kontrolindsats, som skal sætte en retning for de kommende års indsats med at reducere virksomhedernes erhvervsøkonomiske byrder og øge kvaliteten og regelefterlevelsen inden for revision, regnskab, hvidvask og selskabsregistreringer. Med handlingsplanen bygges videre på de tiltag, som branchen og Erhvervsstyrelsen allerede har taget for at sikre en generel forbedring af kvaliteten i bl.a. revision og regnskabsaflæggelse.
 • FSR – danske revisorer har taget initiativ til, at revisorbranchen selv styrker indsatsen for at øge kvaliteten, både ved at pålægge deres medlemmer at offentliggøre, såfremt revisionsvirksomheden indbringes for Revisornævnet, og ved deres kvalitetsudspil med 17 forslag til bedre kvalitet fra 2013.

Læs Revisortilsynets årlige redegørelse her

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om redegørelsen: Kim Sparlund, formand for Revisortilsynet tlf.: 21 67 81 51

Yderligere oplysninger om Erhvervsstyrelsens opfølgning på redegørelsen: Martin Samuelsen, Tilsynschef i Erhvervsstyrelsen tlf.: 35 29 11 85