Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Åbn, luk og ændre konto

Enhver person eller virksomhed har som udgangspunkt mulighed for at oprette en konto i EU's CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register. Der findes dog en række betingelser og dokumentationskrav, som skal overholdes, ligesom der skal betales et årligt kontogebyr.

Betingelserne for at åbne en konto i EU's CO2-kvoteregister eller Det Danske Kyoto-register er fastsat i Bekendtgørelsen om EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. Bekendtgørelsen fastsætter bestemmelser for kontohavere i registrene, herunder dokumentationskrav, minimumssikkerhedskrav og bestemmelser om betaling af et årligt kontogebyr. Bestemmelserne har baggrund i registerforordningen (389/2013/EU).

Anmodning om åbning, lukning eller ændring af en konto

De forskellige anmodninger sker via Virk Indberet

Læs om de forskellige kontotyper her

Åbning af konto

På Virk Indberet kan du anmode om at åbne en konto i EU's CO2-kvoteregister og Det Danske Kyoto-register. Det er ikke nødvendigt ved oprettelse af driftsleder- og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti, hvor Erhvervsstyrelsen automatisk modtager en anmeldelse fra Energistyrelsen. Erhvervstyrelsen kontakter derefter virksomheden.

Lukning af konto

Driftslederbeholdningskonti og luftfartøjsoperatørbeholdningskonti kan kun lukkes efter aftale med Energistyrelsen, og vil kun ske hvis udledningstilladelsen eller overvågningstilladelsen er trukket tilbage.

For at lukke en konto, skal kontoen være tømt for enheder, så saldoen er i nul. Du kan anmode om at lukke en konto på Virk Indberet.

Pligt til at oplyse om ændringer i kontoinformation

Bemærk, at kontohavere inden 10 arbejdsdage skal underrette Erhvervsstyrelsen om enhver ændring i de oplysninger, som Erhvervsstyrelsen har modtaget i forbindelse med åbning af en konto eller senere ajourføring heraf. Det gælder dog ikke for ændringer i virksomhedsoplysninger, som er meddelt Erhvervsstyrelsen i forbindelse med ajourføring af virksomhedens oplysninger i CVR-registeret, fx virksomhedsadresse eller tegningsregel.

Tilføjelse af kontorepræsentant

Man kan vælge mellem to forskellige roller som kontorepræsentant i CO2-kvoteregisteret. Den ene er Bemyndiget Repræsentant (BR). Denne rolle kan starte transaktioner, og hvis der ikke er tilknyttet en Yderligere Bemyndiget Repræsentant, vil denne også kunne godkende transaktioner. Der skal altid være tilknyttet mindst to bemyndiget repræsentanter, som har adgang til kontoen.

Den anden rolle, man kan vælge, er Yderligere Bemyndiget Repræsentant (YBR). Denne rolle kan IKKE starte transaktioner, men KUN godkende transaktioner. Når der er en yderligere bemyndiget repræsentant tilknyttet en konto, vil alle godkendelser skulle foretages af en yderligere bemyndiget repræsentant.

For Handelskonti med en yderligere bemyndiget repræsentant tilknyttet vil dette betyde, at der kan overføres enheder til konti på listen over betroede konti uden transaktionsforsinkelse.

Du kan anmode om at tilføje en kontorepræsentant til en konto på Virk Indberet.

Sletning af kontorepræsentant

Hvis der sker udskiftning af en kontorepræsentant, eller en kontorepræsentant skal slettes fra en konto, skal det anmeldes til Erhvervsstyrelsen. Du kan anmode om at slette en kontorepræsentant på Virk Indberet.

Bemærk at en konto altid skal have tilknyttet mindst to kontorepræsentanter. En undtagelse hertil er verifikatorkonti, hvor der kun kræves en kontorepræsentant tilknyttet.

Dokumentationstjek

I henhold til Kommissionens forordning 389/2013 artikel 25 stk. 4, skal Erhvervsstyrelsen minimum hvert tredje år foretage et tjek af kontohaveres tidligere indsendte dokumentation.

Erhvervsstyrelse tager direkte kontakt til kontohaver, når det periodiske dokumentationstjek skal foretages.

Sagsbehandlingstid

I medfør af registerforordningen skal Erhvervsstyrelsen oprette konti eller afvise en anmeldelse herom senest 20 arbejdsdage (40 arbejdsdage for luftfartøjsoperatørbeholdningskonti) efter modtagelse af fuldstændige oplysninger og dokumentation, herunder modtagelse af straffeattest fra Rigspolitiet. Kræves der længere tid til vurderingen af en repræsentant, kan Erhvervsstyrelsen forlænge vurderingsprocessen med op til 20 arbejdsdage og underretter anmelderen herom.

Ved ajourføring af kontooplysninger og dokumenter skal Erhvervsstyrelsen godkende eller afvise ajourføringen senest 15 arbejdsdage efter modtagelse af anmeldelse fra kontohaveren og modtagelse af fuldstændige oplysninger og dokumentation, herunder modtagelse af straffeattest fra Rigspolitiet.