Facebook LinkedIn Twitter Hvis du deler indholdet, vil udbyderen af servicen sætte en eller flere cookies på din computer.

Vurdering af administrative konsekvenser

Regler skal være så enkle at administrere for virksomhederne som muligt. De administrative konsekvenser af nye erhvervsrettede love og bekendtgørelser skal derfor vurderes for at forebygge unødvendige byrder for virksomhederne.

Når eksisterende regler ændres, eller når nye regler indføres, medfører det nogle gange administrative konsekvenser for virksomhederne. De administrative konsekvenser kan være både positive og negative, afhængig af om krav til virksomhederne fjernes, lempes, skærpes eller indføres.

Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) er obligatorisk høringspart. TER sender derfor høringssvar på alt ny erhvervsrelevant regulering. TER vurderer de administrative konsekvenser inden den officielle høring af alle nye erhvervsrettede love og bekendtgørelser med henblik på at sikre gennemsigtighed om de administrative konsekvenser ved ny eller ændret regulering, og så unødvendige nye byrder kan identificeres og forebygges.

Tidlig forebyggelse af administrative konsekvenser

TER hjælper med at identificere og forebygge uhensigtsmæssige administrative byrder, når ministerierne udarbejder forslag til ny regulering.

Tidelig forebyggelse af nye administrative byrder kan eksempelvis bestå i at undersøge, hvor mange virksomheder der vil blive omfattet af reguleringen, og hvor lang tid den enkelte virksomhed vil skulle bruge på at efterleve de nye administrative krav ved forskellige reguleringsmæssige scenarier. Vurderingerne af de administrative byrder for de enkelte scenarier kan derefter vægtes mod hinanden, så der kan arbejdes videre med den mindst byrdefulde regulering.

Kontakt TER, hvis du vil høre mere om, hvordan administrative byrder kan forebygges. TER’s kontaktoplysninger kan findes her.

Måling af de administrative konsekvenser

Hvis en ny regel vurderes at medføre væsentlige administrative konsekvenser for virksomhederne, dvs. over 4 mio. kr. årligt, foretages en måling af de administrative byrder eller lettelser. Målingen baseres på AMVAB-metoden og indeholder interviews med berørte virksomheder. Virksomhederne bliver under interviews spurgt om, hvor megen tid de vil skulle bruge på at efterleve den nye regel. Virksomhederne bliver også bedt om at komme med anbefalinger til, hvordan reglen kan gøres mindre byrdefuld. Foretages der en måling af de administrative lettelser, interviewes de berørte virksomheder om, hvor megen tid de vil kunne spare, som følge af at reglen afskaffes eller gøres mindre byrdefuld. 

Du kan læse mere om måling af de administrative konsekvenser og AMVAB-metoden her.