Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Flere konstruktionsfejl årsag til tagkollaps i Club Danmark Hallen

I december 2010 kollapsede dele af taget på Club Danmark Hallen i Valby. Rapport vurderer, at hallen havde flere konstruktionsfejl. Informationsmateriale skal nu gøre bygningsejere opmærksomme på lignende konstruktionsfejl i andre store haller.

I forbindelse med det alvorlige kollaps af taget på Club Danmark Hallen har Erhvervs- og Byggestyrelsen fået gennemført en undersøgelse af årsagerne til kollapset.

Rapporten vurderer, at der var fejl i dimensioneringen og opførelsen af hallen. Fejlene sammen med ophobning af sne på taget førte til kollapset. Undersøgelsen viser også, at beregningerne for bygningens sikkerhed ikke stemmer overens med den måde, bygningen faktisk er opført på.

Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Søren Tegen Pedersen:

- Jeg er glad for, at vi i rapporten har fået belyst årsagerne til kollapset. Rapporten viser, at der har været væsentlige fejl ved hallen, og for at forhindre lignende alvorlige kollaps vil vi nu igangsætte en række initiativer. Først og fremmest vil vi tage kontakt til kommuner og ejere af haller og opfordre dem til at kontrollere særligt haller med store spændvidder. 

I haller som Club Danmark Hallen er faren for alvorlige personskader stor, fordi der normalt er mange mennesker samlet i disse store haller. Til at understøtte arbejdet med undersøgelsen af haller, vil styrelsen snarest offentliggøre informationsmateriale, som beskriver bygningstyper og konstruktioner, hvor der kan være risiko for kollaps.

Club Danmark Hallen er opført i 1998, og rapporten vurderer, at såfremt hallen havde været opført og kontrolleret efter de nuværende regler, kunne kollapset med stor sandsynlighed have været forhindret.

Kollapset i Club Danmark Hallen viser også, at det er vigtigt at have fokus på større ophobninger af sne på tage. Derfor har styrelsen allerede igangsat en generel gennemgang af snelastnormen. Erhvervs- og Byggestyrelsen har også udarbejdet en pjece om, hvordan man rydder tage for sne, og hvad en beredskabsplan for snerydning bør indeholde. Pjecen kan læses på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Læs hele rapporten på SBi's hjemmeside

Kontakt: Erhvervs- og Byggestyrelsens kommunikationsafdeling, tlf. 35 46 60 00

 

Fakta

 • Club Danmark Hallen er 177 meter lang, 78 meter bred og 16 meter høj. Hallens længdeakse er orienteret mod nord-nordøst. Hallen består af en rektangulær hovedhal med en cylindrisk tagflade. For enderne er zoner med et halv-cirkelformet grundplan og et kugleudsnit som tagflade, benævnt apsis-haller. Apsishallernes tagflade ligger ca. 0.5 meter lavere end hovedhallens tagflade.
 • D. 24. december 2010 og de efterfølgende dage kollapsede i alt fire buer i den sydlige apsis.
 • I december måned 2010 faldt 46 mm nedbør, hvilket var mindre en normalen på 55 mm.
 • Rapportens undersøgelser viser, at der i forbindelse med dimensionering og opførelse af hallen er sket flere fejl.  
 • Den udløsende faktor for kollapset var snelasten på taget, som forårsagede et brud ved randbjælkens fastgørelse, hvorefter buerne flækkede ved afskæringerne ved vederlagene.
 • SBi vurderer, at mængden af sne på hallens apsis-konstruktioner i forbindelse med kollapset har været tæt på eller lidt over de regningsmæssige laster, som var foreskrevet, da hallen blev opført.
 • Ud fra undersøgelsen kan det ikke afgøres, om hallens konstruktioner levede op til gældende sikkerhedsniveau på opførelsestidspunktet, men det vurderes, at sikkerheden lå tæt på eller lidt under det krævede.

Regler og Ansvar

 • Reglerne for dimensionering af byggeri er fastlagt i de såkaldte Eurocodes med tilhørende nationale annekser, som der henvises til i bygningsreglementet.
 • Uanset bygningens alder og udførelse har ejeren ansvaret for at bygningen er forsvarlig. Er man i tvivl, bør man kontakte fagfolk for deres vurdering.
 • Bliver kommunen bekendt med, at der fx er så meget sne på taget af en bygning, at det medfører fare for tagkollaps, kan kommunen give bygningsejeren påbud om enten at fjerne sneen fra taget eller at rømme bygningen.

Erhvervs- og Byggestyrelsens tiltag

EBST vil på baggrund af rapportens konklusioner igangsætte følgende initiativer til at forhindre fremtidige kollaps:

I forhold til nybyggeriet:

 • Dansk Standard er i gang med at vurdere behovet for at tydeliggøre reglerne i Eurocode 5 om dimensionering mod flækning i trækonstruktioner. Endvidere laver Dansk Standard en generel gennemgang af lastnormerne, hvor alle relevante forhold indgår. Arbejdet blev påbegyndt sidste år i forbindelse med en række tagkollaps i vinteren 2009/2010, og arbejdet forventes færdigt ultimo 2011.  
 • Anerkendelsesudvalget for statikerordningen er i gang med at uddybe de gældende regler for kontrol af beregninger fra leverandører af konstruktionsdele i høje konsekvensklasser og formidle dette bredt.

I forhold til det eksisterende byggeri:

 • Erhvervs- og Byggestyrelsen retter straks henvendelse til kommuner, ejere af haller mfl. med henblik på at opfordre dem til at undersøge eksisterende haller særligt med store spænd for at forhindre nye kollaps samt udarbejde beredskabsplaner i tilfælde af større mængder sne.
 • Til at understøtte arbejdet med identificering og undersøgelse af hallerne, vil der snarest blive udarbejdet informationsmateriale, som beskriver bygningstyper og konstruktioner, hvor der kan være særligt stor risiko for kollaps, og hvor det derfor er hensigtsmæssigt at gennemføre en teknisk undersøgelse af bygningen.

Vidensformidling:

 • Erhvervs- og Byggestyrelsen vil orientere erhvervsorganisationer, byggeriets parter mfl. om rapporten med henblik på generel vidensformidling i byggeriet.
 • Erhvervs- og Byggestyrelsen vil bede Statens Byggeforskningsinstitut, som har forestået undersøgelsen, om at formidle rapportens konklusioner til relevante undervisningsinstitutioner mv., så den opsamlede viden kan nyttiggøres.

Tidligere tiltag

I forbindelse med en række tagkollaps i vinteren 2009/2010 blev en undersøgelse iværksat, som klarlagde årsagerne til kollapsene. På baggrund af rapportens konklusioner igangsatte Erhvervs- og Byggestyrelsen en række initiativer:

Udarbejdelse af informationsmateriale mv.

 • Der blev udarbejdet informationsmateriale rettet bl.a. mod landmænd og andre ejere af bygninger med større spær, og den eksisterende vejledning om rydning af sne på tage blev opdateret med den nyeste information. Endvidere blev der bredt skrevet ud til byggeriets organisationer og kommunerne om det nye snerydnings informationsmateriale.
 • Reglerne for teknisk byggesagsbehandling er blevet præciseret, herunder dokumentationskravene. Desuden gøres det tydeligere for bygningsherren, hvorvidt en påtænkt bygningskonstruktion skal byggesagsbehandles.
 • For at styrke byggeriets kompetence har Erhvervs- og Byggestyrelsen ligeledes drøftet med de udførendes organisationer, hvordan de sikrer, at deres medlemsvirksomheder har de fornødne kvalifikationer og løbende tilbydes relevant efteruddannelse. Erhvervs- og Byggestyrelsen er også gået i dialog med Landbrugets Rådgivningscenter om deres rådgivning til landmænd i forbindelse med staldbyggeri.

Selvom rapporten konkluderede, at de nuværende regler ved et massivt snefald sikrer mod skadede konstruktioner, hvis de er opført korrekt, kan det ikke udelukkes, at der i takt med, at klimaet forandrer sig, vil komme hårdere vintre og dermed endnu større mængder sne.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har på den baggrund taget en række yderligere tiltag for at fremtidssikre vores bygninger mest muligt mod eventuelle større snefald:

 • Normerne, dvs. de specielle regler for, hvordan en bygning må konstrueres, er ved at blive ændret på en række mindre områder. Væsentligst er, at den generelle terrænværdi, dvs. kravet til, hvor meget sne taget skal kunne holde til, vil blive hævet fra 0,9 til 1,0 kN/m².
 • Der er ved at blive udarbejdet præciseringer vedrørende snelast på sadeltage, tage ved høje bygværker, lokale lægivere, tagsammenføjninger, højdefaktor og for eksponeringskoefficienten.
 • Der er blevet udarbejdet en vejledning om snerydning.