Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Nyt nævn giver større tryghed i hushandler

Fra starten af 2011 kan forbrugerne klage over tilstandsrapporter med fejl til et nyt disciplinær- og klagenævn. Hermed samles kvalitetskontrol og klagebehandling i forbindelse med tilstandsrapporter i én instans. Det vil gavne både forbrugerne og branchen.

Direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen:

- Jeg er sikker på, at det nye disciplinær- og klagenævn vil gavne både branchen og forbrugerne. Ved at samle kvalitetskontrol og klagebehandling i en uafhængig instans sikrer vi større klarhed om kvalitetskravene til de bygningssagkyndiges arbejde. Det vil give bedre tilstandsrapporter – til glæde for alle parter.

Lov om beskikkede bygningssagkyndige m.v. blev 7. december 2010 vedtaget af et bredt flertal i Folketinget. Når loven træder i kraft ved årsskiftet, ophører det nuværende Ankenævn for Huseftersynsordningen. Det betyder, at forbrugerne fremover skal klage over tilstandsrapporter til det nye Disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige. Nævnet overtager også opgaven med at gennemføre teknisk revision af tilstandsrapporter, som i dag varetages af Erhvervs- og Byggestyrelsen.

For de bygningssagkyndige betyder ændringen, at de ikke længere skal møde to separate bedømmelses- og sanktionssystemer; et samlet nævn skal give mere tydelige retningslinjer for de sagkyndiges arbejde.

Sanktionsmulighederne over for sagkyndige, der overtræder retningslinjerne for deres arbejde, forbedres med det nye nævn. Nævnet vil kunne tildele de samme sanktioner som i dag, men får herudover mulighed for at tildele bøder på op til 100.000 kr. Et effektivt sanktionssystem sikrer forbrugerne mod sjusk i tilstandsrapporterne. 

Kontakt: Fuldmægtig Peter Krog-Meyer, tlf. 35 46 60 00, mail pme@ebst.dk

 

Fakta 

Etablering af det nye Disciplinær- og klagenævn

  • Det nye nævn etableres 1. januar 2011. Erhvervs- og Byggestyrelsen skal sekretariatsbetjene det nye nævn – primært ved at gennemføre forberedende sagsbehandling til nævnets afgørelser.
  • Klager og andre henvendelser til nævnet kan fra 3. januar 2011 indsendes via nævnets kommende hjemmeside www.husanke.dk eller som almindelig post til nævnet. 
  • Frem til 1. januar 2011 vil klager fortsat kunne indbringes for det eksisterende Ankenævn for Huseftersynsordningen.

 

Baggrund for lovændringen

  • Den nye lovgivning implementerer en del af de ændringer af, der i sommeren 2010 blev anbefalet af Justitsministeriets udvalg om huseftersynsordningen. Udvalget har udarbejdet en række forslag til forbedringer af ordningen. Det nye nævn er første skridt på vejen.
  • Det nu snart afviklede Ankenævn for Huseftersyn blev oprettet i 2000, så de forbrugere, der ønskede at klage over en tilstandsrapport, fik mulighed for at få prøvet deres sag hurtigere, billigere og nemmere, end det tidligere var tilfældet ved domstolene. Sideløbende med behandlingen af konkrete klager oprettede Økonomi- og Erhvervsministeren i 2006 en ordning med skærpet teknisk revision af tilstandsrapporter i regi af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Formålet var at sikre en effektiv, løbende kvalitetskontrol samt mulighed for at tildele sanktioner til de sagkyndige, der ikke lever op til de høje kvalitetskrav til tilstandsrapporternes indhold.

 

Det nuværende Ankenævn for Huseftersyn

  • Ankenævnet for Huseftersyn blev oprettet i 2000 i medfør af den tidligere § 12 i Lov om Forbrugerklagenævnet. Ankenævnet for Huseftersyn er oprettet i samarbejde mellem By- og Boligministeriet (nu Erhvervs- og Byggestyrelsen), Forbrugerrådet, de bygningssagkyndiges organisationer samt Forsikring og Pension.
  • Ankenævnet traf i 2009 afgørelse i 162 klagesager. Forbrugere kan mod betaling af et gebyr på 275 kr. klage over en tilstandsrapport. Gebyret tilbagebetales, hvis klager får medhold, og ankenævnet kan pålægge den sagkyndige at betale forbrugeren en erstatning for de forhold, der klages over. Afgørelser fra ankenævnet kan forlanges prøvet ved domstolene af den indklagede sagkyndige.

 

Den nuværende tekniske revsion

  • Siden 2006 har Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemført skærpet teknisk revision af 320 tilstandsrapporter pr. år. Alle sagkyndige bliver kontrolleret mindst én gang i løbet af deres 3-årige beskikkelsesperiode, og kontrollen består af en ny bygningsgennemgang foretaget af en byggeteknisk ekspert, samt en efterfølgende vurdering i Erhvervs- og Byggestyrelsen.
  • Der er siden indførelsen af den skærpede tekniske revision i 2006 blevet tildelt i alt 175 sanktioner til bygningssagkyndige. Disse fordeler sig på 138 påtaler, 35 advarsler og 2 inddragelser af beskikkelsen.

 

Yderligere information

Erhvervs- og Byggestyrelsen  www.ebst.dk/huseftersyn

FEM-sekretariatet www.femsek.dk

Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige www.husklage.dk