Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Væksthusenes præstationer er i top

Nye tal viser, at væksthusene – trods krisen – har klaret sig godt i 2009. Tallene viser, at Væksthusene sidste år har vejledt over 2400 virksomheder og at både kendskabet til husene og kundetilfredsheden er i top

Den seneste opgørelse over Væksthusene præstationer for 2009 viser, at Væksthusene præsterer over målet på langt de fleste mål. 2463 virksomhederne blev vejledt i Væksthusene i 2009, og blandt dem er over 84 pct. tilfredse eller meget tilfredse med den hjælp, de har fået. Ligeledes er godt 80 pct. henvist til andre rådgivere, hvor hovedparten er til private rådgivere (70 pct. af henvisningerne). Samtidig med de flotte præstationer i 2009 er kendskabet til Væksthusene blandt danske virksomheder vokset markant på kort tid. Seneste kendskabsmåling fra 2009 viser, at godt 60 pct. i dag kender til husene.

Vicedirektør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Anders Hoffmann:

- Det er meget tilfredsstillende, at Væksthusene – efter kun få år – har fået så godt fodfæste, og at så mange i dag kender til Væksthusenes tilbud. Jeg er også glad for, at det nu er dokumenteret, at 80 % af virksomhederne bliver sendt videre til anden rådgivning, primært i den private sektor. Privat rådgivning er helt afgørende for at styrke virksomhedernes muligheder for at skabe indtjening og nye arbejdspladser. 

De nye tal kommer dels fra en ny kendskabsundersøgelse, som over 1000 iværksættere og virksomheder med vækstpotentiale har deltaget i, dels en opgørelse over Væksthusenes præstationer for 2009.

De nye tal viser også, at det er de rigtige virksomheder, der bruger Væksthusene: 73 pct. af væksthusenes kunder forventer at øge omsætning og antallet af ansatte i løbet af de næste 3 år. Og hele 77 pct. har – trods krisen – ikke har haft problemer med at få kapital. Væksthusenes kunder klarer sig bedre end den gennemsnitlige danske virksomhed med under 250 ansatte.

 

Kontakt: Vicedirektør Anders Hoffmann, Erhvervs- og Byggestyrelsen. Telefon 3546 6000.

 

Capacents samlede kendskabsanalyse

Læs 4. kendskabsanalyse af væksthusene

Læs statistik om væksthuskunder

Læs opgørelse af væksthusenes resultater

 

 

Fakta

 • De fem Væksthuse blev etableret i 2007 på baggrund af aftaler mellem regeringen og KL.
 • Erhvervs- og Byggestyrelsen administrerer indtil 2010 driftsbevillingen til de fem Væksthuse på ca. 90 mio. kr. årligt.
 • Der er etableret væksthuse i Ålborg, Århus, Odense, Vordingborg og København.
 • I Væksthusene kan danske virksomheder få kortlagt deres samlede situation og muligheder. Sammen med virksomheden kortlægger Væksthusene uvildigt vækst­muligheder, kunder og potentiale – de første skridt mod en højere vækst. Væksthusene henviser virksomhederne til relevante rådgivere fra det private erhvervsliv, som kan bidrage til at føre Vækstplanen ud i livet. Væksthusene bidrager hermed til at nå regeringens mål om, at Danmark i 2015 er blandt de lande i verden, der har den største andel af vækstiværksættere og vækstvirksomheder.
 • KL og regeringen indgik den 16. juni 2009 en aftale om at videreføre væksthusene. Aftalen betyder, at kommunerne overtager finansieringen for Væksthusene fra 2011 på det nuværende niveau. Der vil hvert år blive blive indgået en aftale mellem regeringen og KL om en række fælles mål for Væksthusene.
 • Erhvervs- og Byggestyrelsen vil også efter 2010 stille systemer og værktøjer (fx hjemmesiden startvaekst.dk, intranet, CRM-system, brugerevaluering mv.) til rådighed for Væksthusene og lokale erhvervskontorer samt løbende offentliggøre statistikker for Væksthusene.

 

Baggrund og fakta om den årlige resultatopgørelse for Væksthusene

Erhvervs- og Byggestyrelsen gennemfører hvert år en resultatmåling på Væksthusene præstationer. Der opgøres resultater på i alt 11 mål. Resultatopgørelsen for Væksthusene i 2009 viser, at Væksthusene har gjort det godt i 2009. Den positive vurdering baserer sig på følgende:

 • Væksthusene har i alt gennemført 2.463 vækstforløb for iværksættere og virksomheder. Det er mere end 200 over det opstillede mål.
 • Væksthusene har henvist 80 pct. af Væksthuskunderne til rådgivere – heraf er 75 pct. henvist til private, 16 pct. til offentlige rådgivere og de resterende 9 pct. til halvoffentlige. Målet var, at 75 pct. af Væksthuskunderne skulle henvises til rådgivere.
 • Væksthuskunderne er tilfredse med Væksthusenes ydelse. Andelen af tilfredse kunder svinger mellem 84 pct. og godt 89 pct. Det opstillede mål var 80 pct.
 • Væksthuskunderne er også tilfredse med de private rådgivere, som Væksthusene har henvist dem til. Det har hele 92 pct. af Væksthuskunderne svaret – målet var 70 pct.
 • Samarbejdspartnerne – og herunder de rådgivere, som Væksthusene henviser deres kunder til – har generelt været tilfredse med samarbejdet med Væksthusene. Under 5 pct. af dem er ”slet ikke” eller kun i ”ringe grad” tilfredse med samarbejdet.

Opgørelsen for 2009 viser også, at Væksthusenes kunder trods højt aktivitetsniveau og tilfredshed blandt kunderne har haft tilbagegang i beskæftigelse, omsætning, eksport og mht. andelen af gazeller i 2009. Væksthusenes kunder har dog, under en periode med generel økonomisk nedgang, samlet set klaret sig bedre end de øvrige danske virksomheder:

Beskæftigelse. Beskæftigelsen er samlet set faldet med 8,2 pct. i alle Væksthuskundernes virksomheder. I samme periode er beskæftigelsen i virksomheder i den private sektor i Danmark faldet med 8,5 pct. Sammenlignet med andre danske private virksomheder er faldet således mindre blandt Væksthusenes kunder.

Omsætning.Det gennemsnitlige fald i omsætningen er ligeledes mindre i Væksthuskundernes virksomheder (-15,6 pct.) end i de øvrige private virksomheder (-20,7 pct.)

Eksport.Målt på væksten i eksporten har Væksthusenes kunder klaret sig bedre end gennemsnittet af danske private virksomheder. Blandt Væksthusenes kunder er der samlet set sket et fald i den samlede eksport på 31 pct. Faldet er dog mindre end faldet i eksporten i de øvrige virksomheder i Danmark, som er på 37 pct.

Andelen af gazeller. Målt på andelen af vækstvirksomheder eller gazeller (gazeller er virksomheder, der er etableret i 2006 – 2009, som har mindst 5 ansatte i 2006 og en vækst på mindst 72,8 pct. fra 2006 – 2009 i beskæftigelse) er der tilbagegang i alle regioner og samlet set med mere end 3 pct. point, Tilbagegangen var dog mindst i Region Sjælland.


Baggrund om kendskabsanalysen

Capacent gennemfører hvert år en analyse af kendskabet til Væksthusene blandt danske virksomheder. Den fjerde kendskabsanalyse for Væksthusene er foretaget blandt 1012 iværksættere og virksomheder, der er repræsentativt udvalgt på baggrund af alder, størrelse og region.

 • Fjerde måling viser en markant fremgang blandt virksomhedernes kendskab til Væksthusene. Kendskabet er således opgjort til hele 60 pct. med udgangen af 2009.
 • Ved første kendskabsmåling ultimo 2008 blev kendskabet ved en lignende måling opgjort til 24 pct., jf. tabel 1. Den markante stigning bør ses i lyset af den landsdækkende kampagne ifm. Global Entrepreneurship Week afholdt i uge 47 i både 2008 og 2009.
 
MÅLINGI ALT
1. kendskabsmåling (23. okt.-3. nov. 08)

24 pct.

(245/1.040)

2. kendskabsmåling (27. nov.-11.dec. 08)

46 pct.*

(503/1.085)

3. kendskabsmåling (11. maj-22. maj 09)

35 pct.

(358/1.011)

4. kendskabsmåling (23 nov.-11. dec 09)

60 pct.*

(600/1001)

Anm.: *Kendskabsmålinger gennemført umiddelbart efter iværksætterkampagner afholdt i uge 47 i forbindelse med Global Entrepreneurship Week.

Respondenternes kendskab til Væksthusene er primært skabt via annoncering i avis eller via den lokale erhvervsservice. Det er identisk med tidligere kendskabsanalyser.

Herudover viser kendskabsanalysen, at :

 • 72 pct. af brugerne oplever ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ Væksthusene som professionel sparringspartner.
 • 73 pct. af de virksomheder, der anvender Væksthusene ’i høj grad’ eller i ’nogen grad’ forventer at øge omsætningen eller antallet af ansatte inden for de næste 3 år. Tallet er 49 pct. blandt virksomheder, der hverken kender eller bruger Væksthusene.

Brugerne af Væksthusene har haft særlige gode forudsætninger for at optage nye lån. 20 pct. af brugerne af Væksthusene har oplevet at det har været nemt at optage nye lån. Det er dobbelt så mange sammenlignet med virksomheder uden kendskab til Væksthusene.

 • 61,7 pct. af Væksthusenes kunder anvender bestyrelser, advisory boards eller mentorer, hvilket er væsentligt flere end virksomheder, der hverken kender eller bruger Væksthusene (36,2 pct.)
 • Væksthusbrugerne i højere grad anvender professionelt aflønnede bestyrelser. Således gør Væksthus-brugerne hyppigere brug af aflønning af bestyrelserne med et gennemsnitligt årligt honorar på mellem 10.000 og 50.000 kr.
 • Hele 68,3 pct. af Væksthusenes brugere vurderer, at deres bestyrelser mv. bidrager til vækst og udvikling i deres virksomhed.