Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Kollaps af tage pga sne: Ny rapport fra Last- og Sikkerhedsudvalget

Flere tage er den seneste tid kollapset pga sne. Derfor bad Erhvervs- og Byggestyrelsen primo februar Last- og Sikkerhedsudvalget under Dansk Standard foretage en indledende vurdering af, om de snemængder der er faldet giver anledning til, at de gældende snenormer skal skærpes.

Last- og Sikkerhedsudvalget konkluderer i deres udredning, at der ikke er grundlag for en væsentlig skærpelse af de generelle krav til snelast på tage.

Last- og Sikkerhedsudvalget peger imidlertid på, at der ved blandt andet to bygningsudformninger kan ske ophobning af store mængder sne, hvorfor der er behov for særlige analyser af, om disse forhold er kritiske for bygningerne:

 • På vinkelbygninger kan der i sammenbygningen samles store mængder sne på taget.
 • På store og brede bygninger som fx landbrugsbygninger kan udformninger med fx installationer på taget give læ til, at der kan samles betydelige mængder sne.

Desuden er der eksempler på, at nedskridende sne fra højereliggende tage resulterer i kollaps af lavere konstruktioner.

Erhvervs- og Byggestyrelsen har iværksat en undersøgelse, der skal kortlægge hvilke tage, der er styrtet sammen, hvilke typer bygninger der er tale om, deres alder og konstruktionstype. Undersøgelsen forventes færdiggjort maj 2010. I undersøgelsen vil Erhvervs- og Byggestyrelsen følge anbefalingen fra Last- og Sikkerhedsudvalget, således at der bliver et særligt fokus på at undersøge vinkelbygninger, bygninger med installationer på taget og faren for kollaps som følge af sneskred fra højereliggende tage.

 

Rapport om tagkollaps fra Last- og Sikkerhedsudvalget

Kontakt: Chefkonsulent Charlotte Micheelsen, 35 46 60 00


Fakta

 • Tagene på et større antal bygninger er den seneste tid kollapset. Der er fortrinsvist tale om bygninger i Nordjylland, men også i de øvrige dele af landet, har der været eksempler på tagkollaps.
 • I vinteren 2007 var der også flere tagkollapser. Dengang bad Erhvervs- og Byggestyrelsen Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) om at undersøge årsagerne til tagkollapsene og komme med bud på, om reglerne for konstruktioner skulle strammes op.
 • SBi’s analyse pegede på tre områder, hvor konstruktionsnormerne burde ændres. På to områder – sneophobning og læ ved buede tage blev reglerne straks ændret. På det tredje område – belastning ved drivedannelse - vurderede Last og Sikkerhedsudvalget under Dansk Standard, at der ikke var grundlag for at ændre reglerne.
 • Erhvervs- og Byggestyrelsen har i forbindelse med de nuværende tagkollaps primo februar igen bedt Last- og Sikkerhedsudvalget om at vurdere, om der et behov for at ændre reglerne. Last- og Sikkerhedsudvalget er nu kommet med deres undersøgelse.
 • Erhvervs- og Byggestyrelsen har iværksat en undersøgelse, der skal kortlægge hvilke tage, der er styrtet sammen, hvilke typer bygninger der er tale om, deres alder og konstruktionstype. Undersøgelsen forventes færdiggjort maj 2010.
 • Last- og Sikkerhedsudvalget er et udvalg under Dansk Standard, der varetager det danske og europæiske standardiseringsarbejde på området last og sikkerhed.

 

Regler og Ansvar

 • Reglerne om snelast er fastlagt i de såkaldte Eurocodes med tilhørende nationale annekser, som der henvises til i bygningsreglementet.
 • Uanset bygningens alder og udførelse har ejeren ansvaret for at bygningen er forsvarlig. Er man i tvivl, bør man kontakte fagfolk for deres vurdering.
 • Bliver kommunen bekendt med, at der fx er så meget sne på en bygnings tag, at det medfører fare for tagkollaps, kan kommunen give bygningsejeren påbud om enten at fjerne sneen fra taget eller at rømme bygningen.