Spring navigation over
Indhold start

Erhvervsstyrelsen har lukket mellem jul og nytår fra den 23. december 2014 til og med fredag den 2. januar

Erhvervs- og Byggestyrelsen undersøger tagkollaps

Nu gennemgås de seneste tagkollapser for at se, om årsagen til tagkollapsene er byggesjusk eller at bygningsejere ikke har foretaget de nødvendige foranstaltninger.

Den usædvanlige vejrsituation i de seneste par måneder har medført et større antal tagkollaps som følge af høj snebelastning på tage. Problemerne rammer især tage med store spændvidder som fx landbrugsbygninger og lagerhaller mv.

Direktør i Erhvervs- og Byggestyrelsen Finn Lauritzen:

- Vi følger sagen med stor alvor, og vurderer løbende behovet for tiltag på området. Vi igangsætter nu en undersøgelse af, hvilke tage, der er styrtet sammen. Den skal kortlægge, hvilke typer bygninger der er tale om, deres alder og konstruktionstype.

- Jeg vil gerne understrege, at man som bygningsejer altid er ansvarlig for at vedligeholde sin bygning, så den er sikker. Det er vigtigt, at man sørger for at få fjernet sne fra tage. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må man indføre de nødvendige anvendelsesbegrænsninger af bygningen. Derudover skal man - hvis man har meget gamle bygninger - sørge for, at de bærende konstruktioner er vedligeholdt.

- Bygningsreglementets konstruktionskrav er strammet flere gange i de senere år. Men undersøgelsen vil belyse, om yderligere stramninger er nødvendige

Det har hidtil været vurderingen, at tage, der opføres efter de gældende normer, er tilstrækkeligt solidt byggede til at kunne modstå store snemængder.

Kontaktperson: Kontorchef Dorte Nøhr Andersen, 35 46 60 00

Læs mere om sne på tage under "Byggeri"


Fakta

  • Tagene på et større antal bygninger er den seneste tid kollapset. Der er fortrinsvist tale om bygninger i Nordjylland, men også i de øvrige dele af landet, har der været eksempler på tagkollaps.
  • Vinteren 2007 var også en vinter med meget sne og deraf følgende tagkollapser. Dengang bad Erhvervs- og Byggestyrelsen Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) om at undersøge årsagerne til tagkollapsene og komme med bud på, om reglerne for konstruktioner skulle strammes op.
  • SBi’s analyse pegede på tre områder, hvor konstruktionsnormerne burde ændres. På to områder – sneophobning og læ ved buede tage blev reglerne straks ændret. På det tredje område – belastning ved drivedannelse - vurderede Last og Sikkerhedsudvalget under Dansk Standard, at der ikke var grundlag for at ændre reglerne. Erhvervs- og Byggestyrelsen har i forbindelse med de nuværende tagkollaps primo februar igen bedt Last og sikkerhedsudvalget om at vurdere, om der et behov for at ændre reglerne.
  • Uanset bygningens alder og udførelse har ejeren ansvaret for at bygningen er forsvarlig.
  • Bliver kommunen bekendt med, at der fx er så meget sne på en bygnings tag, at det medfører fare for tagkollaps, kan kommunen give bygningsejeren påbud om enten at fjerne sneen fra taget eller at rømme bygningen.
  • Last- og Sikkerhedsudvalget er et udvalg under Dansk Standard, der varetager det danske og europæiske standardiseringsarbejde på området last og sikkerhed.